Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Senab Eikeland Stavanger AS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Senab Eikeland Nord AS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Senab Eikeland Nord AS

1. Innledning

De alminnelige betingelser nedenfor gjelder leveranser fra Senab Eikeland («Selger»). For kjøp som helt eller delvis er å anse som forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven gjelder alminnelige salgs- og leveringsbetingelser i forbrukerforhold.

 

 2. Tilbudets gyldighet

Dersom ikke annet er spesifisert i pristilbudet, er tilbud gitt av Selger gyldig for kjøper i 60 dager fra tilbudsdato.

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende inngått for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av Selger. Kjøpers bestilling må foreligge skriftlig.  En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det foreligger skrivefeil eller tilsvarende i Selgers tilbud eller kjøpers bestilling, der den annen part forsto eller burde forstått at det forelå en slik feil.  Kjøper er det rettssubjekt som foretar bestillingen dersom ikke annet fremgår direkte av bestillingen (f. eks. gjennom utstedt fullmakt) og dette er eksplisitt akseptert av Selger.

 

4. Priser – Produkt, levering og montasje

Alle priser er i NOK og eksklusive merverdiavgift. Levering og montering av varer på avtalt leveringssted faktureres normalt med 6% av ordreverdi. Ordre med netto verdi under Kr 15 000,- belastes Kr 890,-.

Følgende må være avtalt før levering:

  • At kundens representant er tilgjengelig
  • At lokalet er tilgjengelig for montører/selger i den avtalte leveringsperioden
  • At lokalet er ryddet og klargjort
  • Adkomstveier og heiser er tilgjengelige

Ved avvik på punktene ovenfor og hvor dette medfører merarbeid for våre montører eller logistikkavdeling, kan det medføre ekstra kostnader. Dersom det utføres arbeid på timebasis er gjeldende sats NOK 890,- pr. time eks. mva. Bistand med tegning og annen konsulent virksomhet utover det som er avtalt på forhånd blir belastet med en time sats på kr. 890,-.

Vi tar forbehold om prisendringer på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%. Det samme gjelder i toll, fraktkostnader og andre avgifter etc. med mer enn 2% økning etter at avtale er inngått.  I slike tilfeller skal kjøper varsles, og selger kan endre prisene i overensstemmelse med kostnadsutviklingen.

 

5. Bekreftelse og endringer i bestilling

Tidspunkt for når det er mulig å avbestille eller endre bestillinger varierer fra produsent til produsent, og må avklares i hvert enkelt tilfelle. Avbestillinger og endringer kan medføre kostnader. Enhver kostnad til endring eller avbestilling skal dekkes fullt ut av Kjøper.

 

6. Levering

Logistikkavdelingen informerer om oppsatt leveringsuke pr. mail. Hvis kjøper ønsker å endre leveringstidspunktet, må dette gjøres så raskt som mulig og senest 14 dager før oppsatt leveringsdag. Utsatt levering av allerede produserte varer, kan medføre ekstrakostnader.

Dersom kjøperen unnlater å ta imot varene på avtalt leveringstidspunkt, kan selger fakturere for de ekstra kostnader som medfølger ved endring av leveransen.

 

7. Risiko for vareleveranse

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

8. Leveranse og arbeid i kjøpers lokaler

Dersom leveransen omfatter fastmontering til vegg, gulv, tak e.l. er det kjøpers ansvar å forsikre seg om tilstrekkelig bæreevne, evt. behov for særskilt festemateriell og skjulte tekniske installasjoner som elektriske anlegg, vannrør, ventilasjon o.l. Montering av veggsystemer, eller fast montering av tavler, skap, garderober, kjøkken, safer rullearkiv osv. utføres på timebasis og tilhørende festemateriell tilkommer.

Dersom kjøperen ikke tilfredsstiller ovennevnte forpliktelser, kan selger be om kompensasjon for arbeidskostnader iht. gjeldende timepris og eventuelle ekstrakostnader som påløper.

Selgeren har intet ansvar for skade eller tap voldt av leveransen på andre ting etter at levering eller Overtakelse har funnet sted, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet. Selgeren hefter under enhver omstendighet ikke for tapt fortjeneste eller andre indirekte tap.

 

9. Generelle betalingsbetingelser

Generelle betalingsbetingelser er pr. 14 dager fra leveringstidspunktet. Selger har rett til å la være å levere varen dersom kjøper antas å være insolvent eller der foreligger antesipert mislighold, med mindre forhåndsbetaling foreligger. Ved forsinket betaling, belastes forsinkelsesrenter i tråd med den alminnelige forsinkelsesrenten fastslått av Finansdepartementet, jf. forskrift om forsinkelsesrentesatsen.

Ved vesentlige mangler, eller feil som gjør at hovedleveransen ikke ferdigstilles, kan kjøper utsette betaling oppad til den del av leveransen som ikke er levert.

Ved eventuell dellevering avtales delbetaling.

 

10. Salgspant

Selgeren har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen er fullt ut betalt, jf. panteloven § 3-14 flg.  Kjøper har ikke rett til å videreselge leverte varer før Selger har mottatt full betaling, jf. panteloven § 3-15 (2).

 

11. Reklamasjon og mangler

Kjøper må varsle Selger om eventuelle mangler i leveransen innen syv (7) dager fra varen ble levert. Meldingen skal inneholde en beskrivelse og bilde av feil, eller mangelen. Reklamasjonen sendes til Selger/kontaktperson, alternativt fellesmail; tromso@senabeikeland.no eller bodo@senabeikeland.no.

Selgers ansvar begrenses til produsentens generelle garantibestemmelser og forutsetter at kjøper har fulgt Selgers anbefaling for vedlikehold av varene, at varene brukes riktig og til det formålet de er tiltenkt og at de ikke har blitt utsatt for unormal slitasje.

 

12. Transportskader mv.

Når kjøperen mottar varen må Kjøper innen rimelig tid undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler

Ved direkteleveranse fra Selgers underleverandør, der kunden gjør det fysiske varemottak, er kunden ansvarlig for kontroll av varene og plikter å notere skader og mangler på fraktbrevet.

Kopi av fraktbrev sendes umiddelbart og senest innen 3 arbeidsdager til: tromso@senabeikeland.no eller bodo@senabeikeland.no . Varene må være tilgjengelig for inspeksjon av forsikringsselskapet i tre måneder, fra den dag meldingen er sendt.

 

13. Force Majeure

Partene har rett til å avslutte gjennomføring av sine forpliktelser i leveransen dersom det oppstår brann, arbeidskonflikter, krig, mobilisering, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, mangel på drivstoff og andre forhold partene ikke kan kontrollere. En part har rett til å heve kontrakten for utførelsen innen rimelig tid ved ovennevnte forhold.

 

14. Konfidensialitet og personopplysninger

Informasjon av konfidensiell karakter som Selger får eller mottar om kjøpers virksomhet behandles strengt konfidensielt. Dette gjelder all informasjon av forretningsmessig, kommersiell, organisatorisk, juridisk og teknisk art. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at avtalen er gjennomført. Konfidensialitetsplikten gjelder ikke i den utstrekning slik informasjon er nødvendig for at partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtaleforholdet.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger utleveres kun i lovbestemte tilfelle eller etter avtale med kjøper.

 

15. Tvister

Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet kan hver av partene bringe inn for domstolene i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Snakk med en rådgiver
Lukk X
Snakk med en rådgiver