Salgsbetingelser senabeikeland.no

INNLEDNING

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg via www.senabeikeland.no. Unntak er dersom annet er særskilt avtalt mellom partene.

1. SELGER

Selger er Senab Eikeland Gruppen AS, Ljosheimvegen 2, 4050 Sola, registrert i Brønnøysund-registeret  med organisasjonsnummer 915 312 136.

2. KUNDER

Senab Eikeland selger i hovedsak til bedrifter og foretak via nettbutikken. Vi ønsker privatkunder velkommen til å ta kontakt med sin lokale avdeling.

3.INFORMASJON

Senab Eikeland gjør sitt ytterste for å til enhver tid å gå ut med korrekte opplysninger om priser og produkter, men tar forbehold om skrivefeil og manglende justering av priser/informasjon. Senab Eikeland forbeholder seg retten til å endre all produktinformasjon og priser i sine markedsføringsverktøy uten varsel. Eventuelle endringer underettes om i form av ordrebekreftelse.

4. LEVERING/UNDERSØKELSESPLIKT

Produkter leveres i henhold til avtaler som gjøres i etterkant av kjøp i nettbutikken. Leveringstiden som oppgis for hvert produkt i nettbutikken gir en veiledende leveringstid, men vi forbeholder oss retten til å endre disse. Ved eventuelle forsinkelser vil Senab Eikeland Gruppen AS informere kunde så raskt som mulig. Dersom ikke annet er særskilt avtalt går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

Ved varemottak plikter kjøper, innenfor rimelighetens grenser, å undersøke varen for transportskade. Innen rimelig tid må det undersøkes at varen er i samsvar med bestillingen, og om den ellers har mangler.

Dersom mangler oppdages, må kjøper melde fra til Senab Eikeland i form av reklamasjon (se kontraktens punkt 8).

5. PRISER

Våre priser er oppgitt eks. mva.

6. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Senab Eikeland Gruppen AS.

En part er likevel ikke bundet av avtalen ved skrive/tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

7. SALGSPANT

Senab Eikeland betinger seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg inntil kjøpssummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

8. REKLAMASJON

Bedrifter har ingen angrerett.  Ved produktfeil gjelder produsentens garantibetingelser. Senab Eikeland tilbyr ikke produktgarantier utover produsentens garantibetingelser.

9. ERSTATNINGSANSVAR

Senab Eikeland fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse eller generelle feil på produktet. Unntatt er tilfeller hvor Senab Eikeland grovt uaktsomt, eller bevisst har forårsaket feilen/mangelen. Ansvaret begrenses da til fakturaverdien av det gjeldende produktet.

10. SERVICE OG SUPPORT

Senab Eikeland vedkjenner seg et supportansvar på tre måneder på alle produkter som selges. Ved avvik fra dette punkt, vil det være spesifisert i tilbudsbrevet. Ved servicebehov står Senab Eikeland fritt til å vurdere om jobben skal gjøres av egen tekniker, eller via produsentens serviceapparat.

11. FORCE MAJEURE

Senab Eikelands ansvar ved levering oppheves ved særskilte tilfeller utenfor vår kontroll, slik som krig, naturkatastrofer, offentlige restriksjoner, etc. Knapphet på transportmidler, forsinkelser fra produsent/underleverandør o.l. som skyldes fornanevnte punkter fritar Senab Eikeland for alt annet ansvar enn å kreditere den manglende varens kjøpesum.

12. TVISTER

Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Stavanger tingrett som verneting

Dersom du har spørsmål utover dette: sjekk vår personvernserklæring, eller kontakt oss